Cookie beleid v.v. Ulftse Boys

De website van v.v. Ulftse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

November 2022

logos2.png
Nieuwsbrief nr. 6 d.d. 24 november 2022 - Verkenning verdergaande samenwerking


De besturen van Ulftse Boys en SDOUC vinden het belangrijk dat iedereen, die betrokken is dan wel zich betrokken voelt bij één of beide verenigingen, op de hoogte is van het verloop van de verkenning naar een verdergaande samenwerking tussen de twee Ulftse voetbalverenigingen. Daarom is besloten om gedurende de verkenning een aantal keren een nieuwsbrief uit te geven.

Nieuwsbrief 6

In nieuwsbrief nr. 5 (7 juni 2022) hebben we informatie gegeven over het verloop van het
locatieonderzoek tot op dat moment en vermeld dat de eindrapportage van het locatieonderzoek naar verwachting direct na de zomervakantie 2022 zou worden opgeleverd, hetgeen is gerealiseerd. In deze nieuwsbrief informeren wij alle betrokkenen over het vervolg van het proces.

Eindrapportage locatieonderzoek

Beide verenigingen (stuurgroep) zijn samen met de gemeente Oude IJsselstreek een onderzoek gestart met als doel een geschikte locatie te vinden waar een eventuele toekomstige fusievereniging gehuisvest kan worden. De opdracht is gegund aan Adviesbureau Newae.
Het locatieonderzoek is op 24 januari 2022 gestart en vervolgens heeft de projectgroep
(stuurgroep, ambtelijke ondersteuning gemeente, adviseur Achterhoek in beweging en Newae) tweewekelijks overlegd.
In eerste instantie zijn 9 locaties geselecteerd, die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen als nieuwe sportlocatie. Vervolgens zijn betreffende locaties beoordeeld op vastgestelde criteria.

Op basis van deze analyse is besloten om 4 locaties nader te onderzoeken en scenario’s te
ontwikkelen:
1. Vicarisweg;
2. Slootermeer;
3. Sportpark UB’51 + Wilgenstraat;
4. Sportpark SDOUC + Waalstraat;

Het definitieve rapport is op 12 augustus jl. door Newae opgeleverd.

Conclusie Adviesbureau Newae

Scenario 3: UB51 + Wilgenstraat komt als meest geschikte scenario naar voren op basis van de Multi Criteria analyse. Omdat de gemeente eigenaar is van het sportpark en de omliggende gronden, die nodig zijn voor uitbreiding, kan dit naar verwachting het proces naar realisatie versnellen. Het sportpark is centraal gelegen en biedt veel mogelijkheid qua multifunctionaliteit en mobiliteit. Omdat het sportpark centraal in de woonwijk ligt zal goed gekeken moeten worden naar eventuele geluids- en lichthinder.

Standpuntbepaling verenigingen

Na oplevering hebben de besturen van beide verenigingen het eindrapport eerst afzonderlijk
doorgenomen. Vervolgens zijn de bestuurlijke reacties binnen de stuurgroep besproken.
Daarbij bleek dat beide besturen eenzelfde voorkeur hebben met betrekking tot de locatiekeuze.

Voor beide besturen heeft de vestiging van de nieuwe vereniging op een nieuwe locatie steeds de voorkeur gehad boven de vestiging op één van de bestaande locaties.

Scenario 1 (Vicarisweg): voorkeurslocatie verenigingen

De locatie Vicarisweg heeft bij beide verenigingen de eerste voorkeur gebaseerd op volgende argumenten:
􀂃 De beschikbare oppervlakte biedt de ruimte om een nieuw sportpark optimaal in te richten;
􀂃 De locatie ligt buitenaf en grenst slechts aan enkele woningen, waardoor de inpasbaarheid van het voetbalcomplex ten opzichte van haar woonomgeving, gunstig is te noemen;
􀂃 Gunstige ligging en bereikbaarheid gezien vanuit de bestaande en toekomstige achterban van beide verenigingen maar ook voor huidige partners jeugdvoetbal (GWVV, NVC en Etten);
􀂃 Door de wat meer perifere ligging zal een sportcomplex op deze locatie ook voor de kleine kernen een acceptabele locatie zijn, mocht in de toekomst het voetbalaanbod in de kleinere kernen niet levensvatbaar blijken te zijn;
􀂃 Maatregelen met betrekking tot waterberging en warmtewinning en zonne-energie zijn mogelijk, waardoor een energie- en waterneutraal sportpark te realiseren is;
􀂃 Een nieuwe locatie betekent voor de fusievereniging ook echt een nieuwe start.
Vanuit de verenigingen is aangegeven dat men zich bewust is van mogelijke factoren die vertragend of zelfs belemmerend kunnen werken als het gaat om de realisatie van een complex op de locatie Vicarisweg. In de eindrapportage had Newae vermeld dat de locatie Vicarisweg nadelenkent qua duur en kostbaarheid.

Scenario 3 (Sportpark UB’51/Wilgenstraat): second best optie

Mocht het sportpark op de locatie Vicarisweg onverhoopt niet gerealiseerd kunnen worden, sluiten de verenigingen aan bij het oordeel van Newae en wordt de locatie Sportpark UB’51/ Wilgenstraat als ‘second best’ gezien. Op die locatie zijn gelet op de beschikbare ruimte voldoende mogelijkheden om een toekomstbestendig en optimaal ingericht sportpark te realiseren.

Scenario 4 (SDOUC/Waalstraat): complexiteit is groot

Met betrekking tot de locatie SDOUC/Waalstraat is in de reactie van de verenigingen aangegeven dat tijdens het locatieonderzoek meerdere keren de complexiteit van de locatie naar voren is gekomen. De beschikbare oppervlakte is beperkt, waardoor het zonder ingrijpende maatregelen vrijwel niet mogelijk is om een nieuw sportpark optimaal in te richten. Er zijn tijdens het onderzoek oplossingen genoemd, maar deze oplossingen hebben een enorme impact voor het huidige sportpark en omgeving en de aanwezige verenigingen.

Scenario 2 (Slootermeer):

Door stuurgroep en gemeente is na verschijnen van eindrapportage vastgesteld dat de locatie Slootermeer niet meer als geschikte locatie beschouwd moet worden.


Op 3 oktober jl. heeft de stuurgroep gesproken met de gemeente (wethouder en ambtelijke
ondersteuning) en bovenstaande voorkeur van de verenigingen gedeeld. Na het gesprek is vanuit de beide verenigingen een gezamenlijke reactie aan het College van Burgemeester en Wethouders opgesteld en op 12 oktober jl. naar het College gestuurd.

De reactie is als bijlage 1 bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Standpuntbepaling gemeente

Het College van B&W heeft de eindrapportage en de reactie vanuit beide verenigingen besproken. Op 23 november heeft de wethouder de beide voorzitters mondeling op de hoogte gebracht van de voorkeur van het College van B&W en vervolgens is deze voorkeur schriftelijk toegezonden.

Gemeente geeft voorkeur aan Sportpark SDOUC / IJsselweide

Als gekeken wordt naar de (Multi)functionaliteit van een sportpark, liggen op het bestaande
sportpark IJsselweide mogelijkheden voor synergievoordelen gezien de vele andere
sportverenigingen die daar gehuisvest zijn. Op sportpark Oerseveld beperkt dit voordeel zich tot de samenwerking met de bestaande school. Het college verwacht dat de synergie op sportpark IJsselweide een meerwaarde is voor de toekomstbestendigheid van één Ulftse voetbalvereniging. Er zal in dit gebied samen met alle betrokkenen gekeken moeten worden bij een vervolgstap.

Met betrekking tot de andere locaties deelt de gemeente onderstaande informatie:

Locatie Vicarisweg

De te verwachte totale investering bij locatie Vicarisweg is groter dan de geraamde investering door het adviesbureau, doordat ook de aankoop van gronden en de aanleg van een veilige fietsverbinding gefinancierd moeten worden. Bij locatie Vicarisweg is het bovendien niet bekend of er überhaupt bereidheid is bij de eigenaren om de grond te verkopen voor dit gebruik. Daarnaast geeft het college B&W aan dat het geen voorstander is van op agrarische gronden een sportpark te ontwikkelen. Om bovengenoemde redenen valt de Vicarisweg voor het college in principe af.

Sportpark Ulftse Boys

De impact van een uitbreiding van Sportpark Ulftse Boys ligt met name op ruimtelijk vlak.
Het beïnvloedt namelijk de geplande woningbouw; concreet kunnen er minder huizen worden
gebouwd door een uitbreiding. Dit aspect speelt bij de locatie IJsselweide geen rol.

De volledige reactie van het College van B&W is als bijlage 2 bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Vervolgtraject

Tijdens het overleg op 23 november jl. is door de voorzitters uitgesproken dat men zeer teleurgesteld is dat het College de voorkeur van de verenigingen en de aanbeveling van het adviesbureau niet overneemt en voor de locatie IJsselweide opteert. Naar aanleiding van deze nieuwsbrief alsmede tijdens de algemene ledenvergadering kunnen de leden reageren op de huidige stand van zaken. Uiteraard is het ook mogelijk om via andere wegen te reageren naar de verenigingsbesturen, zoals via een e-mail. Voor de duidelijkheid: de peiling van de reacties van de leden is geen formele stemming aangaande de samenwerking: de reacties vanuit de leden zal door beide besturen worden gebruikt als signaal voor het vervolgtraject. De stuurgroep zal met de informatie vanuit de leden en besturen, een reactie voorbereiden op de voorkeur van het College van B&W. Op dinsdag 6 december a.s. zal een vervolgoverleg van de stuurgroep met de wethouder plaatsvinden. Na dat overleg zullen de leden middels een nieuwsbrief geïnformeerd worden over de uitkomsten van dat overleg en de vervolgstappen.

CONTACT EN INFORMATIE

Heb je een vraag over het verkenningsonderzoek, wil je over een bepaald onderwerp een
specifieke uitleg hebben, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van Ulftse Boys of
SDOUC.

De contactgegevens van de leden van de stuurgroep staan hieronder:

STUURGROEP    
ULFTSE BOYS    
Linda Migchelbrink 06-23620568 [email protected]
Marco Gebbinck 06-22935526  
Roy Bongers 06-22765513  
     
SDOUC    
Frans Stieber 06-22765987 [email protected]
Jurgen Overbeek 06-30488676  
     
Externe adviseur:    
Pascal Kamperman [email protected]

COMMUNICATIE ALGEMEEN

Beide verenigingen hebben op hun website een aparte pagina ingericht waar informatie over het verkenningsonderzoek is op te halen. Op de website van Ulftse Boys en SDOUC is die pagina te bereiken via button “club” en dan “verkenningsonderzoek”. Van daar uit kan worden doorgeklikt naar stuurgroep, werkgroep, onderzoeksopdracht, presentatie en nieuwsbrieven.

Bijlagen
1) Reactie verenigingen naar B&W op locatieonderzoek
2) Eerste reactie college BW locatieonderzoek samenwerking Ulftse voetbalverenigingen


Bijlage 1


Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Oude IJsselstreek
Postbus 42
7080 AA Gendringen


Datum: 12 oktober 2022


Onderwerp: Reactie Locatieonderzoek SDOUC en UB’51 (21NW14101) uitgevoerd door Newae


Geacht College,
In het kader van het verkenningsonderzoek verdergaande samenwerking tussen Ulftse Boys en SDOUC is door Newae, adviseurs & ingenieurs voor de buitenruimte, een locatieonderzoek uitgevoerd.
De opdracht voor het locatieonderzoek is gezamenlijk geformuleerd door de beide verenigingen en de gemeente. Doel van het locatieonderzoek is een geschikte locatie te vinden waar een eventuele toekomstige fusievereniging gehuisvest kan worden.
Naast voldoende capaciteit (zowel op korte termijn als op langere termijn) moet de accommodatie voldoen aan eisen van (sociale) veiligheid, duurzaamheid en het zo energie neutraal mogelijk maken.

Op 21 april 2021 (begin van het proces) is door de destijds verantwoordelijke wethouder sportzaken, dhr. Bert Kuster, nadrukkelijk aangegeven dat het proces, die de haalbaarheid van een fusie moet onderbouwen, moet komen vanuit de verenigingen zelf. Daarbij is erkend dat de locatie waar de nieuwe vereniging zal worden gehuisvest een wezenlijke factor is als het gaat om het welslagen van een fusietraject. De wethouder heeft daarbij gesteld dat – teneinde emotie en sentimenten die bij dit soort processen een rol spelen uit te sluiten-, een objectief onderzoek naar geschikte locaties van belang is. Dit objectieve onderzoek is door Newae uitgevoerd.Om te komen tot een objectieve bepaling welke locaties zijn te opteren voor de nieuwe vereniging, zijn door Newae de locaties op basis van vooraf gestelde criteria in combinatie met de toepassing van een landelijk erkende tool, de multi-criteria-analyse, de locaties beoordeeld.

Op 12 augustus jl. heeft Newae het definitieve rapport opgeleverd. De besturen van beide verenigingen hebben het eindrapport eerst afzonderlijk doorgenomen. Vervolgens zijn de reacties van beide besturen binnen de stuurgroep (afvaardiging van beide verenigingen en adviseur) besproken.
Daarbij bleek dat beide besturen eenzelfde voorkeur hebben met betrekking tot de locatiekeuze.
Op 3 oktober jl. heeft de stuurgroep gesproken met de gemeente (wethouder mevr. Ankersmit, dhr. Putker en dhr. Boesveld). Aan het eind van dit overleg is vanuit de gemeente gevraagd om de reactie van de verenigingen op het onderzoeksrapport schriftelijk vast te leggen en aan het College aan te bieden.
Hierbij willen wij graag aan dat verzoek voldoen.


Inleiding
In eerste instantie kwamen 9 locaties in aanmerking voor de realisatie van het nieuwe sportcomplex.
Tijdens een overleg van de stuurgroep en gemeente (dd. 11 april jl.) is besloten dat vier scenario’s (locaties) nader uitgewerkt gaan worden. In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek is een vijfde scenario uitgewerkt. De scenario’s zijn:
1) Vicarisweg;
2) Slootermeer;
3) Sportpark UB’51 + Wilgenstraat;
4) Sportpark SDOUC + Waalstraat;
5) Sportpark SDOUC + Waalstraat (variant in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek)

Deze variant, opgenomen in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek, heeft zodanig fysiekingrijpende gevolgen voor andere verenigingen op het sportpark, dat een dergelijke optie nimmer vanuit de verenigingen had kunnen worden voorgedragen.

Voorkeur van beide verenigingen
De vestiging van de nieuwe vereniging op een nieuwe locatie heeft steeds de voorkeur gehad boven de vestiging op één van de bestaande locaties.
Voor beide verenigingen heeft de locatie Vicarisweg de eerste voorkeur:
Locatie Vicarisweg
Locatie Vicarisweg kent veel pluspunten:
- De beschikbare oppervlakte biedt de ruimte om een nieuw sportpark optimaal in te richten;
- De locatie ligt buitenaf en grenst slechts aan enkele woningen, waardoor de inpasbaarheid van het voetbalcomplex ten opzichte van haar woonomgeving, gunstig is te noemen;
- Gunstige ligging en bereikbaarheid gezien vanuit de bestaande en toekomstige achterban van beide verenigingen maar ook voor huidige partners jeugdvoetbal (GWVV, NVC en Etten);
- Door de wat meer perifere ligging zal een sportcomplex op deze locatie ook voor de kleine kernen een acceptabele locatie zijn, mocht in de toekomst het voetbalaanbod in de kleinere kernen niet levensvatbaar zijn;
- Maatregelen met betrekking tot waterberging en warmtewinning en zonne-energie zijn mogelijk, waardoor een energie- en waterneutraal sportpark te realiseren is;
- Een nieuwe locatie betekent voor de fusievereniging ook echt een nieuwe start.

Newae heeft aangegeven dat de locatie Vicarisweg nadelen kent qua duur en kostbaarheid.
De stuurgroep is zich bewust van mogelijke factoren die vertragend (en in slechtste geval zelfs belemmerend) kunnen werken als het gaat om de realisatie van een complex op de locatie Vicarisweg. Het betreffen reële hobbels die moeten worden genomen, zoals bij het verwerven van de gronden van huidige eigenaren, hobbels als gevolg van procedures t.b.v. wijziging bestemmingsplan en hobbels bij het verkrijgen van de vereiste medewerking van de Provincie met betrekking tot de verkeersveiligheid.

Het risico van vertraging in de realisatie van een nieuw complex op locatie Vicarisweg is naar de mening van beide verenigingen echter acceptabel als daarmee het uiteindelijke doel, de realisatie van een nieuw complex op een locatie die een voorkeur heeft van beide besturen welke wordt ondersteund door de leden, kan worden behaald.
Beide besturen zijn van mening dat de consequenties van een eventuele vertraging via een creatieve bedrijfsvoering/management vanuit beide verenigingen kan worden overbrugd. Factor tijd is inderdaad een issue, maar telt niet zodanig zwaar dat deze factor er toe moet leiden dat de locatie die – uit oogpunt van cohesie en draagvlak - de beste garantie biedt voor een toekomstbestendige vereniging, terzijde moet worden geschoven.

Locatie Sportpark UB’51 + Wilgenstraat.
Newae beschouwt de locatie Sportpark UB’51 + Wilgenstraat als de beste optie.
Mocht het sportpark op de locatie Vicarisweg onverhoopt niet gerealiseerd kunnen worden, ziet de stuurgroep de locatie Sportpark UB’51/Wilgenstraat als ‘second best’:
- Er is voldoende ruimte om een nieuw sportpark conform de wensen in te richten;
- School en kinderopvang grenzen aan het sportpark, hetgeen samenwerking vereenvoudigt;
- Tijdens het overleg op 3 oktober jl. is door de gemeente aangegeven dat de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk volgt ná de ontwikkeling van het sportpark. Dat betekent dat de toekomstige infrastructuur afgestemd kan worden op het nieuwe sportpark. Gescheiden verkeersstromen gemotoriseerd en fietsers/voetgangers zijn daardoor mogelijk;
- De locatie ligt naast een bestaande woonwijk en wordt mogelijk in de toekomst omsloten door nieuw te realiseren woningen. De inpasbaarheid van nieuwe woningen rondom het
voetbalcomplex vraagt de nodige zorg en aandacht, mede in verband met het respecteren van (wettelijke) ruimtelijke zonering ten behoeve van voorkomen van geluid en lichthinder, maar die inpassing is realiseerbaar;
- Het nieuwe sportpark kan een uitkomst zijn bij het energievraagstuk in de nieuwbouwwijk.
In Zwolle wordt momenteel een project met warmtewinning uit kunstgras uitgevoerd.
De prognose is dat uit een volledig voetbalveld voldoende energie gegenereerd kan worden om circa tweehonderd woningen jaarrond van warmte te voorzien;
- Maatregelen met betrekking tot waterberging en warmtewinning en zonne-energie zijn mogelijk, waardoor een energie- en waterneutraal sportpark te realiseren is. Tijdens de
informatiebijeenkomst m.b.t. de Biezenakker is aangegeven dat waterbeheer een uitdaging is. Waterberging onder de voetbalvelden kan daarbij een uitkomst zijn.


Locatie sportpark SDOUC en Waalstraat.
Voor deze locatie zijn twee scenario’s uitgewerkt en beide scenario’s worden door de verenigingen als niet realistisch beschouwd.
- De beschikbare oppervlakte is beperkt, waardoor het vrijwel niet mogelijk is om een nieuw
sportpark optimaal in te richten. Tijdens het locatieonderzoek is de complexiteit rond de locatie SDOUC/Waalstraat meerdere keren aan de orde geweest;
- De variant die in opdracht van de gemeente is ingebracht heeft ingrijpende gevolgen voor de andere gebruikers van de IJsselweide. Denk aan verplaatsing accommodatie (hockey) en inleveren ruimte (vv Gendringen). Hoewel in een eerder, door de gemeente geïnstigeerd, overleg, de reeds gevestigde verenigingen hebben aangegeven de komst van de fusievereniging te ondersteunen, hebben sommige verenigingen zich niet beseft dat zij hiervoor wel “wisselgeld’ moeten gaan leveren, dat niet altijd positief voor de desbetreffende vereniging zal uitvallen. Er is daardoor een reëel risico aanwezig dat de inpassing van de fusievereniging leidt tot een moeizame verstandhouding tussen de daar gevestigde verenigingen en de nieuw in te passen fusievereniging. Dit is niet het fundament waarop je als besturen een nieuwe fusievereniging wilt oprichten; ongenoegen vormt een gevaar voor de toekomstbestendigheid van de nieuwe vereniging en bestaande verenigingen op het sportpark.
- De, in opdracht van de gemeente opgenomen, variant SDOUC/Waalstraat voldoet niet aan de eisen van veiligheid en geeft vrijwel geen antwoord op de uitdaging om een bijdrage te leveren aan de klimaat en energietransitie. Gelet op dat laatste punt verwachten wij dat deze variant ook voor het College niet aanvaardbaar is, omdat de klimaat en energietransitie één van de thema’s in het coalitieakkoord is.
- In het kader van veiligheid dienen de nodige maatregelen getroffen te worden. De bestaande Waalstraat moet worden afgesloten en een nieuwe toegangsweg moet gerealiseerd worden. Gescheiden verkeersstromen zijn niet mogelijk. De, als onveilig ervaren, Anton Tijdinklaan blijft de toegangsweg. Door een fusie zal het verkeersaanbod verder toenemen.
- Risico is aanwezig dat een deel van de leden de locatie niet acceptabel vindt, hetgeen een fusie in de weg kan staan.

Locatie Slootermeer
Deze locatie is uit beeld geraakt, door de lage uitkomst in het rapport en behoeft om die reden geen verdere toelichting.

Samenvatting
Het onderzoek moest leiden tot het vinden van de meest geschikte locatie voor een nieuwe
voetbalvereniging. Een locatie waar de voetbalsport voor de komende 40 jaar gewaarborgd kan worden, waar alle betrokkenen (actieve leden, supporters, ouders, opa’s en oma’s etc.) van de voetbalsport kunnen genieten en waar men zich thuis voelt. Maar ook een voor allen toegankelijke locatie waar andere inwoners van de gemeente overdag en ’s avonds gebruik van kunnen maken om te bewegen, om samen te komen, om te vergaderen e.d.. Lopende het locatieonderzoek hebben de afgevaardigden van de verenigingen een duidelijk beeld gekregen van de onderzochte locaties en de mogelijkheden daarvan.

De Vicarisweg voldoet naar mening van beide verenigingen het best aan de wensen en verwachtingen en is derhalve de voorkeurslocatie voor beide verenigingen.

De locatie UB’51/Wilgenstraat is een goede optie als de Vicarisweg niet gerealiseerd kan worden.

Op beide locaties is het mogelijk om een toekomstbestendig sportpark te realiseren, waarbij de capaciteit voldoende is en mogelijkheden aanwezig zijn om de accommodatie te laten voldoen aan eisen van veiligheid, duurzaamheid en het zo energie neutraal mogelijk maken.

Wij adviseren de gemeente op korte termijn nadere actie te ondernemen om vast te kunnen stellen of het nieuwe sportpark gerealiseerd kan worden op de locatie Vicarisweg. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn, dan de benodigde acties in gang te zetten om het sportpark op de locatie UB’51/Wilgenstraat te realiseren.

Wij wensen u veel wijsheid bij uw afwegingen.
Uiteraard zijn wij gaarne bereid tot verder overleg over de locatiekeuze en realisatie van het nieuwe sportcomplex.


Met vriendelijke groet,
Linda Migchelbrink
Voorzitter UB’51

Frans Stieber
Voorzitter SDOUC


Bijlage 2


Datum: 23 november 2022
Eerste reactie college B&W locatieonderzoek voetbalverenigingen SDOUC en Ulftse
Boys


Aanleiding
De Ulftse voetbalverenigingen SDOUC en Ulftse Boys hebben de intentie uitgesproken tot een verregaande samenwerking. Deze samenwerking moet toekomstbestendig zijn, en kan leiden tot een fusie van beide verenigingen. Als het om locaties van sportaccommodaties gaat, komt de rol van de gemeente hierbij kijken. De gemeente heeft dan ook opdracht gegeven om een locatieonderzoek uit te laten voeren door onafhankelijk adviesbureau Newae. Zowel beide voetbalverenigingen als gemeente Oude IJsselstreek hebben input geleverd voor het onderzoek.

Vier locaties nader onderzocht
Adviesbureau Newae heeft vier locaties nader onderzocht en uitgewerkt in het opgeleverde rapport.
Dat betreffen de locaties Vicarisweg, Slotermeer, Sportpark Ulftse Boys en Sportpark IJsselweide. Na oplevering van het rapport concludeerden alle betrokken partijen dat locatie Slotermeer afvalt als potentiële nieuwe locatie. De overige drie locaties zijn in een eerste bespreking in het college B&W besproken.

Hierbij is gekeken naar een aantal aspecten om uiteindelijk tot een afweging te komen. Belangrijk zijn de eerder vastgestelde gemeentelijke beleidslijn, ruimtelijke mogelijkheden van zowel een achterblijvende locatie als een nieuwe locatie, toekomstbestendigheid en de te verwachten totale investering. Daarnaast heeft het college B&W oog gehad voor de reactie van de verenigingen op het locatieonderzoek.

Het is bij het college duidelijk dat gevoel, naast meer objectieve criteria, een rol spelen bij de
locatiekeuze door de leden van beide voetbalverenigingen. Hier heeft het college uiteraard begrip voor. Tegelijkertijd moet het college in het algemeen belang een afweging maken.

Het volgende is per locatie afgewogen.

Locatie Vicarisweg
De te verwachte totale investering bij locatie Vicarisweg is groter dan de geraamde investering door het adviesbureau, doordat ook de aankoop van gronden en de aanleg van een veilige fietsverbinding gefinancierd moeten worden. Bij locatie Vicarisweg is het bovendien niet bekend of er überhaupt bereidheid is bij de eigenaren om de grond te verkopen voor dit gebruik. Daarnaast geeft het college B&W aan dat het geen voorstander is van op agrarische gronden een sportpark te ontwikkelen.
Om bovengenoemde redenen valt de Vicarisweg voor het college in principe af.

Sportpark Ulftse Boys
De impact van een uitbreiding van Sportpark Ulftse Boys ligt met name op ruimtelijk vlak. Het
beïnvloedt namelijk de geplande woningbouw; concreet kunnen er minder huizen worden gebouwd door een uitbreiding. Dit aspect speelt bij de locatie IJsselweide geen rol.

Sportpark SDOUC / IJsselweide
Als gekeken wordt naar de (Multi)functionaliteit van een sportpark, liggen op het bestaande sportpark IJsselweide mogelijkheden voor synergievoordelen gezien de vele andere sportverenigingen die daar gehuisvest zijn. Op sportpark Oerseveld beperkt dit voordeel zich tot de samenwerking met de bestaande school. Het college verwacht dat de synergie op sportpark IJsselweide een meerwaarde is voor de toekomstbestendigheid van één Ulftse voetbalvereniging. Er zal in dit gebied samen met alle betrokkenen gekeken moeten worden bij een vervolgstap.

Voorkeur college na eerste bespreking
Het college heeft gezien bovenstaande overwegingen en mede met het oog op de
toekomstbestendigheid van de verenigingen en de gemeentelijke beleidslijn die voorziet in
centralisering van sportvoorzieningen een voorkeur voor Sportpark IJsselweide als locatie.
Een definitief besluit moet nog worden genomen. Ook de leden van de voetbalverenigingen zullen zich moeten uitspreken over de locatie bij een eventuele verregaande samenwerking tussen beide verenigingen. Het college is zich er daarnaast terdege van bewust dat de gemeenteraad te zijner tijd een besluit dient te nemen, omdat de raad de benodigde middelen beschikbaar zal moeten stellen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!