Cookie beleid v.v. Ulftse Boys

De website van v.v. Ulftse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Maart 2023

logos2.png
Nieuwsbrief nr. 7 d.d. 27 maart 2023 - Verkenning verdergaande samenwerking

De besturen van Ulftse Boys en SDOUC vinden het belangrijk dat iedereen, die betrokken is dan wel zich betrokken voelt bij één of beide verenigingen, op de hoogte is van het verloop van de verkenning naar een verdergaande samenwerking tussen de twee Ulftse voetbalverenigingen. Daarom is besloten om gedurende de verkenning een aantal keren een nieuwsbrief uit te geven.

Nieuwsbrief 7

In nieuwsbrief nr. 6 (24 november 2022) hebben we informatie gegeven over de eindrapportage van het locatieonderzoek, waarbij de scenario’s van de vier uitgewerkte locaties zijn weergegeven: Vicarisweg, ‘t Oerseveld, IJsselweide en Slootermeer.

In deze nieuwsbrief vermelden we ontwikkelingen die vanaf eind november 2022 tot heden hebben plaatsgevonden.

Belangrijkste ontwikkeling is de standpuntbepaling van het college. 
Tijdens het gesprek met wethouder Sport op 14 maart jl. is duidelijk gemaakt dat binnen het college alleen draagvlak bestaat voor het voordragen van locatie IJsselweide aan de raad als zijnde de locatie die wordt ontwikkeld voor de vestiging van de eventuele fusievereniging. 
Deze locatie heeft niet de voorkeur van beide verenigingen: dat zijn de locaties aan de Vicarisweg en ‘t Oerseveld. Tijdens het locatieonderzoek is gebleken dat realisatie op de locatie IJsselweide complex is en dat in het onderzoeksrapport geen acceptabele schetsen met betrekking tot deze locatie zijn opgenomen.

Verloop proces tussen eind november 2022 en heden.


In de afgelopen 4 maanden zijn de volgende acties geweest:

1. Eind november hebben beide besturen in de afzonderlijke Algemene Ledenvergaderingen
(ALV) een terugkoppeling gegeven over de uitkomsten van het locatie-onderzoek.
Die terugkoppeling is in Nieuwsbrief 6 weergegeven.

2. De belangrijkste punten naar aanleiding van de eindrapportage van het locatieonderzoek zijn:

o Locatie ’t Oerseveld (Sportpark UB’51/Wilgenstraat) is door onderzoeksbureau Newae als beste optie opgenomen.

o De besturen van Ulftse Boys en SDOUC hebben, via brief d.d. 12 oktober 2022, het college laten weten dat de verenigingen een sterke voorkeur hebben voor de locatie Vicarisweg. Mocht het sportpark op de locatie Vicarisweg onverhoopt niet gerealiseerd kunnen worden, dan zien de besturen de locatie ’t Oerseveld als ‘second best’.

o In diezelfde brief is aan het college meegegeven dat meerdere keren tijdens het locatieonderzoek de complexiteit rond de locatie SDOUC/Waalstraat aan de orde is geweest. De twee uitgewerkte scenario’s voor deze locatie zijn door de beide verenigingsbesturen als niet realistisch beschouwd.

3. Het college heeft in een brief, d.d. 23 november 2022, haar voorkeur uitgesproken voor de locatie IJsselweide. In die brief heeft het college de afwegingen per locatie weergegeven.

4. Na de gehouden ALV heeft op dinsdag 6 december 2022 een vervolgoverleg plaatsgevonden van de stuurgroep met de wethouder. Daarbij is ingegaan op de genoemde standpunten vanuit de verenigingen en gemeente. Tijdens het overleg is door de gemeente gevraagd wat er voor de verenigingen nodig is om locatie IJsselweide wel als acceptabele locatie te zien. De stuurgroep heeft die vraag ter overdenking meegenomen.

5. Na de feestdagen heeft de stuurgroep de feiten en argumenten die het college heeft opgesomd waarom Vicarisweg en ‘t Oerseveld géén haalbare opties zouden zijn, onderzocht.

o Vicarisweg:
De wethouder had aangegeven dat vanuit de gemeente kort telefonisch overleg heeft  plaatsgevonden met de eigenaren van de gronden. Op basis van dit gesprek is geconcludeerd dat de eigenaren niet tot verkoop genegen waren.
Leden van de stuurgroep hebben begin 2023 twee eigenaren bezocht en de plannen nader toegelicht. Hoewel de grondeigenaren zeer geïnteresseerd waren en de nieuwe voetbalvereniging een mooie toekomst gunnen, waren zij nog niet enthousiast over het idee van een voetbalcomplex in de directe nabijheid van hun woning. De uitkomst van deze gesprekken maakte duidelijk dat de kans dat een nieuw complex aan de Vicarisweg gerealiseerd kan worden, via minnelijke verwerving, zeer klein zou zijn.

o Sportpark ‘t Oerseveld/Wilgenstraat
In het begin van het locatieonderzoek (maart 2022) heeft het college, bij monde van toenmalige wethouder Sport (de heer Kuster) en wethouder Wonen (de heer Hiddinga), met betrekking tot de locatie ’t Oerseveld aangegeven dat zorgvuldige inpassing vereist is, gelet op de toekomstige woningbouw. 
Gedurende het gehele proces van het locatie-onderzoek (begin januari 2022 tot en met juli 2022) is op géén enkel moment vanuit de gemeente een signaal afgegeven dat het scenario dat voor ‘t Oerseveld was ingetekend, als niet-inpasbaar c.q. niet-realistisch moest worden beschouwd vanwege de beoogde woningbouwplannen op de Biezenakker.
De eindrapportage van het locatieonderzoek is in augustus 2022 aan het college opgeleverd en de gemeente heeft in september haar plannen omtrent de ontwikkeling van plan Biezenakker in de openbaarheid gebracht.
Op 23 januari 2023 is aan de inwoners van Oude IJsselstreek een concept locatiepaspoort voor de Biezenakker gepresenteerd, waarbij op het terrein van de beoogde uitbreiding van het sportpark woningbouw is ingetekend. Er is geen (voor)overleg of communicatie hierover geweest door wethouder wonen Hiddinga en/of de projectleider woningbouwlocatie Biezenakker.

Beide besturen alsmede de stuurgroep waren onaangenaam verrast door deze ontwikkeling.

Beide besturen zijn er van overtuigd dat locatie ‘t Oerseveld een uitstekende garantie biedt voor een succesvol resultaat als het gaat om het fusie-vraagstuk. Allereerst omdat deze locatie volledig invulling geeft aan de randvoorwaarden die de ALV’s bij het Verkenningsonderzoek hebben meegegeven. Maar net zo belangrijk: tijdens de gehouden presentaties aan de leden van beide verenigingen bleek dat locatie ’t Oerseveld op draagvlak van de leden en vrijwilligers kon rekenen, hetgeen een onmiskenbare belangrijke pijler is voor het behoud van een actief leden- en vrijwilligersbestand.

Dit gegeven heeft er toe geleid dat de stuurgroep de uitdaging is aangegaan om door Newae een accommodatie-voorstel uit te laten werken, die naar de mening van de stuurgroep inpasbaar is op ’t Oerseveld. 
Dit voorstel wilde de stuurgroep bij het volgende overleg met de gemeente (14 maart 2023) aan wethouder Sport overhandigen.

6. Overleg stuurgroep met gemeente op 14 maart 2023
Tijdens het overleg op 14 maart is eerst de beleving van het traject tot op heden besproken.
Vervolgens is de schets van Newae voor de locatie ’t Oerseveld/Wilgenstraat ter tafel gekomen.

De wethouder heeft tijdens het overleg aangegeven dat de voorkeur van het college voor de locatie IJsselweide, zoals aangegeven tijdens het overleg in december 2022, moet worden begrepen dat alleen deze locatie steun van het college krijgt.
Andere opties zijn voor het college niet bespreekbaar.

Voor het college is de locatie IJsselweide de enige optie, omdat het college
▪ vindt dat ze gebonden is aan motie13 van de gemeenteraad d.d. 8 november 2018 waarbij de raad het college verzoekt de mogelijkheden en kansen van een sportcluster te onderzoeken in samenwerking met de sportverenigingen. Zie: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-13-D66-PvdA-LB-Sportvoorzieningen-toekomstbestendig.pdf
▪ vindt dat er op de IJsselweide, gelet op de (multi)functionaliteit van een sportpark, meer mogelijkheden voor synergievoordelen liggen, gezien de vele andere sportverenigingen die daar gehuisvest zijn.
▪ vindt dat in het locatieonderzoek de verschillen tussen de locatie IJsselweide en locatie ‘t Oerseveld minimaal zijn. Het grootste verschil zit in het feit dat locatie IJsselweide slechter scoort op veiligheid en bereikbaarheid;
▪ vindt dat het achterlaten van een lege ruimte op de IJsselweide door een vertrek van SDOUC zeer ongewenst is;
▪ vindt dat vanuit het argument van verantwoording van besteding van gemeenschapsgelden de locatie IJsselweide het meest legitiem is. 

Het accommodatievoorstel voor locatie ‘t Oerseveld is derhalve niet ter overweging in ontvangst genomen.
Tijdens het overleg is door de wethouder concreet gevraagd of beide verenigingen genegen zijn om, volgend op het locatieonderzoek, verder uitwerking te geven aan locatie IJsselweide.

7. Standpunt verenigingen
Bovengenoemde vraag van de wethouder is door de stuurgroep voorgelegd aan de besturen  van beide verenigingen.

Beide besturen hebben zich over deze kwestie gebogen. 
De besturen vinden dat zij gehouden zijn aan de opdracht die ze van hun leden hebben  meegekregen. Die opdracht luidt: “Onderzoek de mogelijkheden om te komen tot aansprekend voetbalaanbod voor de diverse categorieën spelers/speelsters en een keuze tussen prestatief en recreatief voetbal, op een daarbij passende accommodatie voor nu en de lange termijn”. 

Locatie IJsselweide is in het onderzoek genoemd als één van de mogelijke locaties om een  passende voetbalaccommodatie te realiseren. Nu de locatie Vicarisweg geen haalbare optie lijkt en ’t Oerseveld politiek draagvlak ontbeert, moet de volgende fase van de onderzoeksopdracht zijn vervolg krijgen. Dit betekent dat de stuurgroep, in opdracht van beide besturen, samen met de gemeente gaat onderzoeken of en op welke wijze de locatie IJsselweide invulling kan geven aan de criteria die vanuit de leden zijn meegegeven en die tot uitdrukking moeten komen bij de uitwerking van het accommodatievoorstel.

8. De stappen die de stuurgroep nu gaat zetten
De stuurgroep zal deze week richting de wethouder aangeven dat beide verenigingen genegen zijn om, volgend op het locatieonderzoek, verder uitwerking te geven aan locatie IJsselweide. De opdracht die de stuurgroep heeft is dat de uitwerking van het accommodatievoorstel moet voldoen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals die in het Verkenningsonderzoek staan opgenomen. De zorg voor de fysieke veiligheid voor jeugdige leden (de nieuwe accommodatie moet veilig per fiets kunnen worden bereikt en niet worden doorkruist met openbare wegen) speelt daarbij een essentiële rol. In het gesprek met de wethouder heeft de stuurgroep laten weten dat, gelet op dit aspect, IJsselweide beter moet zijn uitgewerkt dan de eerder gepresenteerde scenario’s maar ook in de optiek van beide besturen het nieuwe scenario voor ’t Oerseveld moet kunnen overtreffen. 

9. Vervolg verkenningsonderzoek
De stuurgroep streeft er naar, zoals de wethouder heeft voorgesteld, om op korte termijn in overleg te gaan om te komen tot een accommodatievoorstel die voldoet aan de uitgangspunten en randvoorwaarden die vanuit de verenigingen zijn gesteld. 
Als een dergelijk plan is uitgewerkt zal de stuurgroep dit accommodatievoorstel aan beide besturen overhandigen. 
Vanaf dat moment is het aan de beide besturen om in overleg gaan op welke wijze de uitkomsten aan de leden wordt gerapporteerd en hoe het de Verkenningsopdracht wordt afgerond.

CONTACT EN INFORMATIE

Heb je een vraag over het verkenningsonderzoek, wil je over een bepaald onderwerp een specifieke uitleg hebben, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van Ulftse Boys of SDOUC.

De contactgegevens van de leden van de stuurgroep staan hieronder:

STUURGROEP    
ULFTSE BOYS    
Linda Migchelbrink 06-23620568 [email protected]
Marco Gebbinck 06-22935526  
Roy Bongers 06-22765513  
     
SDOUC    
Frans Stieber 06-22765987 [email protected]
Jurgen Overbeek 06-30488676  
     
Externe adviseur:    
Pascal Kamperman [email protected]


COMMUNICATIE ALGEMEEN

Beide verenigingen hebben op hun website een aparte pagina ingericht waar informatie over het verkenningsonderzoek is op te halen. Op de website van Ulftse Boys en SDOUC is die pagina te bereiken via button “club” en dan “verkenningsonderzoek”. Van daar uit kan worden doorgeklikt naar stuurgroep, werkgroep, onderzoeksopdracht, presentatie en nieuwsbrieven.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!