Cookie beleid v.v. Ulftse Boys

De website van v.v. Ulftse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

April 2024

logos2.png
Nieuwsbrief nr. 12 d.d. 17 April 2024- Verkenning verdergaande samenwerking

De besturen van Ulftse Boys en SDOUC vinden het belangrijk dat iedereen, die betrokken is dan wel zich betrokken voelt bij één of beide verenigingen, op de hoogte is van het verloop van de verkenning naar een verdergaande samenwerking tussen de twee Ulftse voetbalverenigingen. Daarom is besloten om gedurende de verkenning een aantal keren een nieuwsbrief uit te geven.

Samenvatting Nieuwsbrief 12

*
De vorige nieuwsbrief is 17 november verschenen; na die datum is achter de schermen hard gewerkt en is een belangrijke voortgang in het proces geboekt.
*
Een onafhankelijk procesbegeleider is in december aangesteld. Hij heeft in de periode januari  t/m maart met de verenigingen die op sportpark IJsselweide zijn gevestigd, gesprekken gevoerd en bijeenkomsten georganiseerd.
*
Een werkbijeenkomst (gemeente, verenigingen, Newae) op 20 maart heeft geleid tot een tweetal schetsen waarbij de beoogde fusievereniging op IJsselweide is ingepast. De schetsen voldoen aan belangrijke uitgangspunten die eerder door de stuurgroep zijn geformuleerd (bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid, inrichting sportpark). 
*
De besturen van Ulftse Boys en SDOUC alsmede de gemeente zijn tevreden over het bereikte resultaat. 
*
De gemeente neemt de schetsen en het benodigde investeringsbedrag op in de voorjaarsnota.
*
De besturen van Ulftse Boys en SDOUC gaan een ledenraadpleging organiseren.
*
De ledenraadpleging zal bij beide verenigingen in de eerste helft van mei worden gehouden.
*
De leden ontvangen uiterlijk in de laatste week van april de uitnodiging voor de ledenraadpleging en nadere informatie over de schetsen die zijn gemaakt.
*
De stuurgroep en besturen van beide verenigingen verwachten dat bij een positieve uitkomst van de ledenraadplegingen, samen met een positief besluit van de gemeenteraad om budget beschikbaar te stellen, er een grote stap voorwaarts wordt gezet in de voorgenomen fusie en realisatie van een nieuw, volwaardig en toekomstbestendig sportpark.
*
De formele stemming voor de fusie zal naar verwachting in februari of maart 2025 worden  gehouden.


Inleiding

De laatste keer dat de Stuurgroep een nieuwsbrief heeft uitgebracht is 17 november 2023. In de laatste 4 maanden is hard gewerkt en is een belangrijke voortgang geboekt. Die voortgang is zo wezenlijk, dat de besturen van Ulftse Boys en SDOUC hebben besloten om in de maand mei een ledenraadpleging te houden.
 
Uitgevoerde acties in de afgelopen maanden:

In november 2023 heeft de stuurgroep overleg gehad met gebruikers van sportpark De  IJsselweide. In dat overleg is besproken welke acties moesten worden gezet om samen met alle gebruikers te bereiken dat de beoogde fusievereniging op een volwaardige wijze op het sportpark kan worden ingepast. Met de gemeente en Achterhoek in Beweging hebben de stuurgroep en stichting sportief buurthuis IJsselweide besloten om een onafhankelijk procesbegeleider aan te stellen. De taak van de procesbegeleider luidde: Ga samen met de (toekomstige) gebruikers van sportpark IJsselweide én de gemeente verkennen wat de gewenste invulling en vormgeving van het sportpark is.

Begin december 2023 is de werving van een geschikte procesbegeleider gestart. 
Voor de begeleiding van het traject is Richard Migchielsen aangesteld.

Eind januari/begin februari heeft de procesbegeleider gesprekken gevoerd met de afzonderlijke verenigingen. Vervolgens zijn op 23 februari en 4 maart bijeenkomsten georganiseerd voor alle verenigingen samen. In die laatste bijeenkomst is het voorstel gedaan dat in kleiner comité de fysieke, civiel technische en juridische mogelijkheden voor het inpassen van de beoogde fusievereniging op sportpark de IJsselweide zou worden uitgewerkt.
 
In dat comité waren de volgende organisaties betrokken: vertegenwoordigers van  korfbalvereniging de Isselt, hockeyvereniging HCOIJ, vv Gendringen, Ulftse Boys en SDOUC, enkele (beleids)ambtenaren van de gemeente en onderzoeksbureau Newae.
 
Die bijeenkomst heeft op 20 maart plaatsgevonden en heeft geresulteerd in een tweetal ontwerpen. In deze schetsen zijn ook enkele andere belangrijke voorwaarden uitgewerkt. Een voorbeeld daarvan is dat het begin van de Waalstraat alleen toegankelijk wordt voor fietsers.
Het plan is dat voor gemotoriseerd verkeer een nieuwe ontsluiting wordt gerealiseerd (via een aantakking aan de Staringstraat). Hierdoor ontstaat een veiligere verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers bij de ingang van het nieuwe voetbalcomplex.

De uitwerkingen zijn door zowel het bestuur van Ulftse Boys als die van SDOUC positief ontvangen. Beide besturen vinden dat de schets duidelijk maakt dat op deze locatie een volwaardig voetbalaanbod kan worden gerealiseerd voor de huidige en toekomstige (jeugd)leden uit Ulft en omgeving. Alle overige gebruikers van IJsselweide hebben laten weten zich te kunnen vinden in de uitgewerkte opties. De schetsen zijn daarom voorgelegd aan het college. 

Stand van zaken bij de gemeente

De schetsen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente tot stand gekomen. Vervolgens is in april op ambtelijk niveau een onderbouwde investeringswens opgesteld. De investeringswens wordt in mei door het college besproken. Bij een positief besluit, zal het college daarna de investeringswens bij de behandeling van de voorjaarsnota aan de gemeenteraad voorleggen.

Vervolgstappen op korte termijn

Het bericht vanuit de gemeente dat de plannen in de voorjaarsnota worden opgenomen, bevestigt het gevoel dat er serieuze voortgang is geboekt. Gelet op de fase waarin het onderzoekstraject “verdergaande samenwerking” zich bevindt, zijn op de korte termijn dan ook twee acties van belang:

1. Ledenraadpleging bij Ulftse Boys en SDOUC

De gemeente heeft steeds aangegeven dat Ulftse Boys en SDOUC een ledenraadpleging moeten houden om helderheid te krijgen of de leden positief staan ten aanzien van het voornemen om te gaan fuseren, waarbij als uitgangspunt geldt dat de nieuwe vereniging op de IJsselweide zal worden gehuisvest. De besturen van de verenigingen hebben steeds aangegeven een raadpleging te kunnen houden als daarbij een schets kan worden aangeboden waaruit blijkt dat aan de ontwerp-uitgangspunten (bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid, inrichting sportpark) wordt voldaan.

Naar de mening van de besturen van Ulftse Boys en SDOUC voldoen de uitgewerkte schetsen aan deze uitgangspunten. Daarom willen de besturen van Ulftse Boys en SDOUC een ledenraadpleging organiseren. De komende weken worden hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen en zal de raadpleging in de eerste helft van mei worden gehouden.

De leden ontvangen uiterlijk in de laatste week van april de uitnodiging voor de ledenraadpleging en nadere informatie over de schetsen die zijn gemaakt.

Ter verduidelijking: een ledenraadpleging is niet hetzelfde als een stemming in een Algemene ledenvergadering. Een ledenraadpleging geeft een beeld van de beleving onder de leden over de voorgenomen fusie en is een belangrijk signaal of er bij de leden voldoende draagvlak is voor het voornemen tot fusie.

De formele en definitieve stemming over een fusie zal naar verwachting in februari of maart 2025 worden gehouden.

2. Bespreking voorjaarsnota binnen de gemeenteraad

De schetsen en bijbehorende investeringsbedrag zullen tijdens de behandeling van de voorjaarsnota aan de orde komen. Bij een positieve reactie vanuit de gemeenteraad kan het project later dit jaar in de begroting 2025 worden opgenomen.


Bij een positieve uitkomst van de ledenraadpleging bij beide verenigingen en een positieve reactie binnen de gemeenteraad wordt een grote stap gemaakt richting voorgenomen fusie van beide verenigingen en de realisatie van een prachtig en toekomstbestendig voetbalcomplex.


CONTACT EN INFORMATIE

Heb je een vraag over het verkenningsonderzoek, wil je over een bepaald onderwerp een specifieke uitleg hebben, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van Ulftse Boys of SDOUC.

De contactgegevens van de leden van de stuurgroep staan hieronder:

STUURGROEP    
ULFTSE BOYS    
Linda Migchelbrink 06-23620568 [email protected]
Marco Gebbinck 06-22935526  
Roy Bongers 06-22765513  
     
SDOUC    
Frans Stieber 06-22765987 [email protected]
Jurgen Overbeek 06-30488676  
Jos Hollmann 06-57597436  
     
Externe adviseur:    
Pascal Kamperman [email protected]


COMMUNICATIE ALGEMEEN

Beide verenigingen hebben op hun website een aparte pagina ingericht waar informatie over het verkenningsonderzoek is op te halen. Op de website van Ulftse Boys en SDOUC is die pagina te bereiken via button “club” en dan “verkenningsonderzoek”. Van daar uit kan worden doorgeklikt naar stuurgroep, werkgroep, onderzoeksopdracht, presentatie en nieuwsbrieven.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!