Agenda

Activiteiten in deze categorie op 17 december:

Algemene ledenvergadering

Afgelopen week zijn aan leden en steunende leden per mail (en enkele per post) de uitnodiging en agenda voor de Algemene ledenvergadering (ALV) verzonden. De ALV wordt gehouden op donderdag 17 december 2020 om 21.00 uur, via een digitale applicatie. De link die naar deze digitale meeting leidt, is ook reeds aan betrokkenen verzonden.

Gisteren zijn per mail ook de uitsneden van het Algemeen Jaarverslag 2019-2020 toegezonden. Het concept van de notulen van de ALV die vorig jaar is gehouden, is tegelijk met de agenda verstuurd.

De agenda en het Algemeen Jaarverslag 2019-2020 zijn voor eenieder in te zien; zij zijn als bijlagen bij dit communicatiebericht gevoegd.

1200px-PDF_file_icon.svg.png 1200px-PDF_file_icon.svg.png

Jaarverslag 2019-2020

Uitnodiging Ledenvergadering 2020Onderwerpen van deze ALV 

Tijdens deze digitale ALV worden enkele voorstellen tot te nemen besluiten aan de ALV voorgelegd. Die voorstellen zijn:

  • Instemmen met de notulen van de ALV d.d. 21 november 2019
  • instemmen met het Algemeen Jaarverslag 2019-2020
  • verlenen van decharge aan het bestuur m.b.t. het gevoerde financieel beleid op basis van de toelichting van de penningmeester en het advies van de leden van de Kascommissie aangaande het Financieel Jaarverslag 2019-2020,
  • de herverkiezing van functionerend bestuurslid Renée Horstik-Lavalaye,
  • de verkiezing van een nieuw bestuurslid op voordracht van het bestuur: Berry Spaink
  • de verkiezing van een nieuwe voorzitter, op voordracht van het bestuur: Linda Migchelbrink, en indien ALV hiermee akkoord gaat:
  • de verkiezing van een nieuwe secretaris, op voordracht van het bestuur: Renéé Horstik-Lavalaye.

Van de onderwerpen die onder punt 2, punt 7 en punt 8 van de agenda staan vermeld, wordt een samenvattend verslag gemaakt. De inhoud daarvan wordt binnen één week op onze website gepubliceerd, zodat eenieder kennis kan nemen van hetgeen tijdens de ALV is besproken, dus ook voor diegenen die de ALV niet hebben bijgewoond.

Omdat digitaal vergaderen de interactie tussen bestuur en leden beperkt, zijn de stemgerechtigde leden in de gelegenheid gesteld eventuele vragen aan het bestuur voor te leggen. De mogelijkheid tot het indienen van vragen geldt tot en met 12 december 2020.
De vragen kunnen worden ingediend via voorzitter@ulftseboys.nl.
Stemgerechtigde leden die niet over een mail beschikken kunnen telefonisch contact opnemen met Linda Migchelbrink (06-23620568) dan wel Renée Horstik-Lavalaye (06-22394921).

De vragen worden binnen het bestuur voorgelegd, zodat we daaruit thema’s kunnen destilleren en hierop een terugkoppeling kunnen geven. Die terugkoppeling geschiedt (afhankelijk van het onderwerp) schriftelijk per mail (uiterlijk 15 december 2020) dan wel mondeling tijdens de ALV.

  • 17 december 2020 21:00
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!